" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις ιστοσελίδες:

IRENA (innovation Renewable Energy Agency)