" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Προστασία και Διατήρηση των Ευρωπαϊκών Θαλασσών (Δράση 21023-PROCAS, JRC)

Πριν από λίγα χρόνια (2005), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη θαλάσσια στρατηγική και παρουσίασε μια πρόταση οδηγίας περί θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση στο πεδίο της θαλάσσιας περιβαλλοντικής πολιτικής. Ο γενικός στόχος της προτεινόμενης οδηγίας είναι η θέσπιση «ενός πλαισίου για την ανάπτυξη θαλάσσιων στρατηγικών με στόχο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για το θαλάσσιο περιβάλλον και να διασφαλιστεί η συνεχής προστασία και διατήρηση του εν λόγω περιβάλλοντος και την πρόληψη της υποβάθμισης». Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, που βασίζεται στη γνώση προσέγγιση πρέπει να εξασφαλιστεί η οποία είναι απαραίτητη για i) την αξιολόγηση ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα, ii) τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, iii) να καθορίζουν τους περιβαλλοντικούς στόχους και iv) να καταρτίσουν προγράμματα παρακολούθησης, όπως ζητείται στο για τη θαλάσσια στρατηγική πρόταση.
Το 2006, η Επιτροπή δημοσίευσε μια Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: Ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες». Όλες οι οικονομικές δραστηριότητες των Ευρωπαίων, οι οποίες συνδέονται με ή επηρεάζουν τους ωκεανούς και τις θάλασσες, καθώς και όλες τις πολιτικές που ασχολούνται με αυτά, που εξετάζεται στην παρούσα Βίβλο, με σκοπό να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος για να εξαγάγει περισσότερο όφελος από τους ωκεανούς σε μια βιώσιμη τρόπο. Η έρευνα και η τεχνολογία δεν απαιτούνται μόνο για να διατηρηθεί η ηγετική θέση της Ευρώπης στον τομέα των προηγμένων προϊόντων, αλλά και να κάνουν συνειδητές επιλογές πολιτικής και να προληφθεί η υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Από την άποψη αυτή, για τη θαλάσσια στρατηγική θα αποτελέσει τον περιβαλλοντικό πυλώνα της θαλάσσιας πολιτικής.
Η δράση PROCAS υποστηρίζει τη στρατηγική αυτή.
Μηνιαία χάρτης (Απρίλιος) του υπό εξάντληση οξυγόνου (OXYRISK) δείκτη για τις ευρωπαϊκές θάλασσες (<100m βάθος νερού) από 10 χρόνια κλιματολογία (1998-2008). Ο δείκτης κυμαίνεται από 0 έως 1 και αντικατοπτρίζει την πιθανότητα κάτω υποξίας λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές διεργασίες στο βάθος (από το υδροδυναμικό μοντέλο) και η παραγωγή βιομάζας στα ανώτερα στρώματα, όπως προκύπτουν από δορυφορικά δεδομένα.

Ειδικοί στόχοι της δράσης
-Να παρέχει επιστημονικές και τεχνικές συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων με σκοπό την υποστήριξη της εφαρμογής της ευρωπαϊκής θαλάσσιας στρατηγικής και την περαιτέρω ανάπτυξη της θαλάσσιας πολιτικής? Ανάλυση του δυνητικού συνέργιες και επικαλύψεις μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ που ασχολούνται με το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον (βλέπε επίσης Δράση 22 002 ).
-Για να ενημερώσετε το IES παράκτιων και των θαλάσσιων δεδομένων και πληροφοριών και να περιλάβουν νέα θεματικά προϊόντα στο παράκτιο και θαλάσσιο σύστημα πληροφοριών.
-Για να αντλήσει και να διαδώσει σύνολα δεδομένων και πληροφοριών από δορυφορικές παρατηρήσεις και αριθμητική προσομοίωση, όπως απαιτείται για την ανάλυση των θαλασσίων οικοσυστημάτων κατάστασης και των τάσεων (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος) για ένα ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο θάλασσες.
-Η ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας για τη μελέτη της κατάστασης και των τάσεων των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων στις ευρωπαϊκές περιφερειακές θάλασσες, με έμφαση στην εκτίμηση του ευτροφισμού και της βιοποικιλότητας.
-Για να παγιωθούν καθιερωμένης συνεργασίας με τη Μαύρη Θάλασσα παρόχθιες χώρες με σκοπό την εναρμόνιση της Μαύρης Θάλασσας παρακολούθησης και αξιολόγησης με σκοπό την προετοιμασία για την ευρωπαϊκή θαλάσσια στρατηγική.
Η Δράση διατηρεί και αναπτύσσει περαιτέρω τις περιβαλλοντικές Marine Information System ( ΕΜΕΙΣ ), το οποίο παρέχει online επιστημονικής πληροφόρησης μέσω της γεωαναφοράς χάρτες (που έχει δημιουργηθεί σε πραγματικό χρόνο), και παρέχει στο χρήστη με τη βασική πλοήγηση και εργαλεία ανάκρισης. Το σύστημα θα αναπτυχθεί περαιτέρω στην εξεύρεση συνεργειών με τις εξελίξεις για το νερό Συστήματος Πληροφοριών για την Ευρώπη ( WISE ), το οποίο επί του παρόντος δεν περιλαμβάνονται τα θαλάσσια στοιχεία. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στις εκδόσεις JRC για το περιβάλλον (Πηγή: Action 21023 - Protection and Conservation of European Seas (PROCAS) -JRC, EU)