" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Για τη Διάσωση του Ασπροπάρη

(πηγή: http://www.econews.gr). Ο Ασπροπάρης είναι το μικρότερο από τα τέσσερα είδη γύπα που αναπαράγονται στην Ελλάδα την οποία επισκέπτεται κατά τη θερινή περίοδο για να φωλιάσει σε απόκρημνα βράχια. Απαντάται κυρίως στη Θράκη, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο, ενώ τρέφεται κατά κύριο λόγο με ψοφίμια. Τοι πτηνό αυτό έχει υποστεί δραματική μείωση του πληθυσμού του και διατηρώντας λίγα πλέον ζευγάρια στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες όπου απαντάται, αποτελεί τον πιο απειλούμενο γύπα της Γηραιάς Ηπείρου.
Κυριότερες απειλές για το είδος είναι η έλλειψη τροφής, η δηλητηρίαση από τη χρήση παράνομων δολωμάτων που προορίζονται για τα “ζημιογόνα” ζώα και η ηλεκτροπληξία σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Έτσι, ενώ κατά τις περασμένες δεκαετίες ο Ασπροπάρης ήταν κοινός σε όλη τη χώρα, σήμερα έχει υποστεί μείωση μεγαλύτερη από 80%, έχοντας απομείνει πλέον λιγότερα από 50 ζευγάρια.
Στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, τις δύο χώρες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο πληθυσμό του είδους στα Βαλκάνια, ο πληθυσμός του Ασπροπάρη έχει υποστεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες δραματική μείωση καθιστώντας επιτακτική τη λήψη άμεσων μέτρων για την επιβίωση του είδους στα Βαλκάνια.
Το πενταετούς διάρκειας πρόγραμμα LIFE-Φύση «Επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση της επιβίωσης του Ασπροπάρη Neophron percnopterus στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα» έχει ως βασικό στόχο την ανάσχεση της μείωσης του πληθυσμού του Ασπροπάρη στις δύο αυτές χώρες. Οι κύριες δράσεις του προγράμματος στοχεύουν στη βελτίωση της γνώσης μας σχετικά με τη θνησιμότητα του Ασπροπάρη στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία και τις μεταναστευτικές του διαδρομές, στη βελτίωση της αναπαραγωγικής του επιτυχίας και τη μείωση της θνησιμότητάς του, στην Κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το είδος στην Ελλάδα, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.
Η υλοποίηση του Προγράμματος γίνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.