" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

-2/5. Κάνε κάτι απλό για ...τη Σωστή Χρήση του Νερού!

Οι παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές φέρονται ως υπεύθυνες για τη διαταραχή του κύκλου των βροχοπτώσεων, αλλά και των περιόδων ανομβρίας, σε πλανητικό επίπεδο. ενώ τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνοδεύονται πλέον από μεγάλες περιόδους ξηρασίας, εντείνοντας έτσι και το πρόβλημα ανεπάρκειας του νερού. Στην Ελλάδα, πάνω από το 80% του νερού καταναλώνεται από τη γεωργία, ενώ οι απώλειες σε νερό και η άσκοπη χρησιμοποίησή του στο σπίτι, στις καλλιέργειες και στη βιομηχανία, δημιουργούν προβλήματα επάρκειας για τις ζωτικές ανάγκες του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Για τη σωστή χρήση του νερού κάνουμε μερικά απλά πράγματα:
-περιορίζουμε τη σπάταλη χρήση του σε όλες τις δραστηριότητές μας,
-ελέγχουμε τις τυχόν διαρροές και τις απώλειες του, συντηρώντας αρδευτικά, υδρευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα.
-απαιτούμε την ανακύκλωσή του ιδιαίτερα στις υδροβόρες βιομηχανίες και στη γεωργία, χρησιμοποιώντας και υποβαθμισμένα νερά (επεξεργασμένα αστικά λύματα, επανακυκλοφορία χρησιμοποιημένων νερών κ.ά).
-προωθούμε την αποτελεσματικότερη διαχείρισή του στον αγροτικό τομέα, ανά καλλιέργεια, εδαφική δομή και σύσταση, φυσιογραφία περιοχής, ενώ έχουμε κατά νουν και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών,
-επιζητούμε τη βελτίωση των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης,
-δημιουργούμε υποδομές για το αύριο και έργα πολλαπλής σκοπιμότητας ( έργα ορεινής υδρονομίας, μικρά ανασχετικά φράγματα για τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδοφορέων, μικρές λιμνοδεξαμενές και μικρούς ταμιευτήρες όπου είναι αφικτό και χρήσιμο).
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις ιστοσελίδες: