" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Σύνοψη νομοθεσίας ΕΕ για το Περιβάλλον

Νερό, τροφή, οξυγόνο, ενέργεια και τόσα άλλα. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το περιβάλλον με πολλούς τρόπους, βασικής σημασίας για τη ζωή του. Οφείλει να διαφυλάσσει το περιβάλλον του και να το εκμεταλλεύεται με σύνεση: διακυβεύεται η υγεία του, ακόμη και η ίδια η επιβίωσή του. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Ευρώπη ανέλαβε σταθερή δέσμευση όσον αφορά το περιβάλλον: η προστασία της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, η διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, η διαχείριση των αποβλήτων και των δραστηριοτήτων που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις συγκαταλέγονται μεταξύ των πεδίων της ευρωπαϊκής δράσης, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και στον διεθνή χώρο. Στόχος της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής, που βασίζεται στο άρθρο 174 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είναι η εξασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για διορθωτικά μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων ή για μέτρα που καλύπουν περισσότερους τομείς ή ενσωματώνονται σε άλλους τομείς άσκησης πολιτικής.
Καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος: Πολιτικό πλαίσιο, Πρωτόκολλο του Κιότο, Μείωση των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, Ενέργεια, Μεταφορές, Επιχειρήσεις, Γεωργία, Καινοτομία.
Γενικές διατάξεις: Προγράμματα δράσης, Αρχές, Περιβαλλοντικά μέσα, Εφαρμογή και έλεγχος.
Αειφόρος ανάπτυξη: Στρατηγική της αειφόρου ανάπτυξης, Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής.
Διαχείριση των αποβλήτων: Ανακύκλωση και πρόληψη των αποβλήτων, Ειδικά απόβλητα, Επικίνδυνα απόβλητα, ραδιενεργά απόβλητα
Ατμοσφαιρική ρύπανση: Ποιότητα του αέρα, Ατμοσφαιρικοί ρύποι, Μεταφορές, Βιομηχανίες.
Προστασία και διαχείριση των υδάτων: Χρήση των υδάτων, Θαλάσσια ρύπανση, Εσωτερικά ύδατα, Απόρριψη ουσιών.
Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας: Βιοποικιλότητα, Πανίδα και χλωρίδα, Δάση, Γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί.
Προστασία του εδάφους: Διαχείριση ορισμένων ειδικών εδαφών, Απόρριψη ουσιών, Επικίνδυνες δραστηριότητες.
Πολιτική άμυνα: Μηχανισμός και χρηματοδότηση της πολιτικής προστασίας, Περιβαλλοντικά ατυχήματα.
Ηχητικές οχλήσεις: Διαχείρηση του θορύβου, Ειδικές πηγές θορύβου.
Περιβάλλον, συνεργασία με τις τρίτες χώρες: Διεύρυνση, Συνεργασία με τις τρίτες χώρες, Διεθνείς συνθήκες.
(αναλυτική παρουσίαση στο  http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_el.htm  )