" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Προστασία Θαλασσών & Παράκτιων Περιοχών

Με πρωτοβουλία της UNESCO παρουσιάστηκε μια έκθεση – σχέδιο για την Αειφορία των Ωκεανών και των Παράκτιων Περιοχών. Στην έκθεση αυτή προτείνονται 10 μέτρα για την προστασία των παγκόσμιων θαλασσών.
1. Η θεσμοθέτηση μιας παγκόσμιας αγοράς οικολογικών αποτυπωμάτων προκειμένου να υπάρχουν άμεσα οικονομικά οφέλη από την προστασία του πλανήτη.
2. Να πληρωθούν τα κενά που αφήνουν οι κυβερνητικές πολιτικές ενισχύοντας τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
3. Να υποστηριχθεί η ανάπτυξη “πράσινων” οικονομιών σε μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη.
4. Την προώθηση της έρευνας σχετικά με τη μείωση του pH του νερού – να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης και μετρίασης του φαινομένου.
5. Να ενισχυθεί η δυνατότητα των διεθνών οργανισμών και φορέων για επιστημονική εποπτεία επί των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών.
6. Η αναδιάρθρωση και η ενίσχυση των τοπικών οργανισμών διαχείρισης θαλάσσιων ζητημάτων.
7. Η προώθηση υπεύθυνων πολιτικών αλιείας και θαλάσσιων καλλιεργειών στα πλαίσια μιας πράσινη οικονομίας.
8. Η ενίσχυση του νομικού πλαισίου για τα θαλάσσια είδη που βρίσκονται σε κίνδυνο.
9. Η προστασία των κανονισμών που ζητήματα και πολιτικές διατροφής προκειμένου να προστατευτούν οι ωκεανοί αλλά και να ενισχυθεί η ασφάλεια των τροφίμων.
10. Η ενίσχυση της συνεργασίας, του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας των διατάξεων του ΟΗΕ για θαλάσσια ζητήματα.
(πηγή: http://www.
24h.gr & http://www.newsbeast.gr)